Two Dinghys, Sorrento, ME

Two Dinghies, Sorrento, ME

© 2002