Graham Lake Dam 12-01


Graham Lake Dam, Ellsworth, ME

© 2001